TASQUES FINS A DIMECRES 27 GENER.

1.- MATEMÀTIQUES:

Sobre los números decimales:

Pàg. 99, act. 2, 3 i 4 (CALCULO COCIENTES DECIMALES)

Pàg. 168, act. 1 i 2 (INTERPRETO DIVISIONES CON MÚLTIPLOS DE 10)

Pàg. 169, act. 3 i 4 (INTERPRETO DIVISIONES CON MÚLTIPLOS DE 10)

Pàg. 175, act. 2 i 3 (UTILIZO COCIENTES APROXIMADOS)

Sobre las coordenadas cartesianas:

Pàg. 101, 102 i 103, act. 2, 3, 4 i 5

2.- CC.NN.:

Pàg. 32 i 33. Lectura i reflexió. Act., 33, 34 i 35

Realitzar un esquema o mapa conceptual del tema dels ecosistemes. Podeu copiar-vos (si voleu) de l’esquema que hi apareix a la pàgina 36.

3.- CC.SS.:

Elaboració de 5 climogrames, amb el programa writer de Libre Office, un per a cada tipus de clima que tenim en Espanya, tot triant una localitat entre les donades en les taules climàtiques que es lliuraren en classe. Al final de cada climograma. Al final de cada climograma s’ha d’ajuntar un comentari sobre el gràfic. S’ha de fer en equips. Rafael, estàs en l’equip 1 amb Vlada, Mireia, Ana i Valeria. Berta, tu estàs en l’equip 2, amb Piero, Ángel, Noureddine i Íker. Lorenzo, tu estàs en l’equip 4 amb Mikel, Patricia i Alex.

Publicado en: 5ºA